Vízia a poslanie

BIONERGY, a.s. je moderná, progresívna, environmentálne a spoločensky zodpovedná firma, vytvorená za účelom zvýšenia odbornosti v oblasti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov na čistiarňach odpadových vôd a so zameraním na rozšírenie kalového a plynového hospodárstva o energetickú časť.

Okrem zabezpečenia spracovania a zhodnotenia zmesného nestabilizovaného kalu (ako hlavnej úlohy), Spoločnosť identifikuje rozvojové príležitosti v nových spôsoboch využitia existujúcich technológií a ďalšie príležitosti v oblasti:

  • výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie,
  • spracovania určitých skupín biologicky rozložiteľného odpadu ako aditívnej prímesi pre zvýšenie produkcie kalového plynu,
  • energetického zhodnotenia kalovej sušiny mechanicky odvodneného kalu.

Oblasť výroby elektriny a tepla

BIONERGY, a.s. prevádzkuje na svojich štyroch pracoviskách kogeneračné jednotky (KGJ), v ktorých sa spaľuje ekologické palivo kalový plyn (bioplyn – obnoviteľný zdroj energie) a vyrába sa elektrická energia a teplo. Celkove je prevádzkovaných 7 KGJ s elektrickým výkonom od 45 kWe do 977 kWe. Ročná výroba elektrickej energie sa pohybuje okolo 12 GWh a ročná výroba tepla je okolo 16 GWh. Takmer všetka vyrobená elektrina a všetko vyrobené teplo je spotrebované v areáloch čistiarní odpadových vôd. Ďalšie rozširovanie výrobnej kapacity je podmienené zvýšenou produkciou kalového plynu.

Oblasť spracovania biologicky rozložiteľného odpadu

Spoločnosť vlastní podstatnú časť spracovateľskej technológie (systém kompletnej anaeróbnej stabilizácie kalov), ktorú je možné využiť pri zhodnocovaní určitých skupín biologicky rozložiteľných odpadov za predpokladu jej technologického prispôsobenia. Jednou z perspektívnych možností je spracovanie odpadov z lapačov tukov, ktoré vzhľadom na vysoký podiel biologicky rozložiteľných organických látok sú vhodným zdrojom pre výrobu kalového plynu. Z dôvodu vysokého obsahu mechanických nečistôt, spracovanie predmetného odpadu vyžaduje vybudovanie objektu príjmovej stanice pre zaistenie:

  • mechanického predčistenia odpadov (separácia nežiadúcich látok ako sú štrk, piesok, handry a iné pevné látky),
  • akumuláciu a homogenicáciu odpadu,
  • dopravu predčistených odpadov do systému kalového a plynového hospodárstva ČOV.

Tento odpad bude pre spoločnosť predstavovať zdroj pre následné energetické zhodnotenie a to produkciou kalového plynu v procese anaeróbnej fermentácie a jeho následnom využití pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla v KGJ.

Oblasť energetického zhodnotenia kalovej sušiny

Výsledkom stabilizácie kalu produkovaného v procese čistenia odpadových vôd a ako aj v procese zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov vzniká odvodnený stabilizovaný kal, ktorý Spoločnosť doposiaľ odovzdávala na zhodnotenie externým dodávateľom. Stabilizovaný kal má energetický potenciál s možnosťou ekonomického zhodnotenia ako paliva, alebo jeho spaľovaním v uzavretom cykle (výroba elektriny a tepla). Ekonomickým prínosom takéhoto využitia kalu je úspora nákladov na zhodnotenie kalu a dodatočné tržby za predaj elektrickej energie.

V súčasnosti je len obmedzený okruh overiteľných technológií a skúseností z výroby paliva na báze čistiarenských kalov a ich následného spaľovania. Navyše je potrebné zabezpečiť ešte aspoň jednu prímes do výroby paliva (napr. homogénnu druhotnú surovinu typu papier, drevná štiepka a pod.). Vzhľadom na uvedené, takéto nakladanie predstavuje najnáročnejší a najkomplexnejší súbor opatrení (z hľadiska zabezpečenia sekundárnej suroviny, technológií, povolení a spoločenskej akceptácie takéhoto zariadenia).

V každom prípade je ambíciou Spoločnosti zmeniť pasívny spôsob nakladania s kalom, ktorý generuje náklady na aktívny spôsob generujúci výnosy.